Zeznania stron i świadków  w procesie o stwierdzenia nieważności małżeństwa

ZAPRZYSIĘŻONE ZEZNANIA STRON I PRZESŁUCHANIE  ŚWIADKÓW W PROCESIE O STWIERDZENIA NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Proces o stwierdzenia nieważności małżeństwa składa się z kilku etapów.

Jednym z nich jest zebranie dowodów, a w tym zeznania stron oraz świadków. Bez wątpliwości jest to bardzo cenny materiał dowodowy podczas ,,rozwodu kościelnego”, który dostarcza wielu informacji na temat małżeństwa. Jak wygląda przesłuchanie sądowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa? Jakie pytania usłyszymy od sędziego? O tym poniżej.

 

Na początku zacznijmy od tego, że każda osoba, która ma zeznawać w procesie, zostanie o tym odpowiednio wcześniej powiadomiona. Sąd kościelny wysyła wezwanie na przesłuchanie listem poleconym. W środku znajdziecie Państwo także informacje o konkretnej dacie oraz godzinie. Oprócz tego wskazanie lokalizacji sądu oraz pokoju, w którym odbędzie się przesłuchanie. Jeżeli po otrzymaniu wezwania okaże się, że w wyznaczonym terminie nie będziecie się mogli Państwo stawić, warto od razu zadzwonić i powiadomić sąd o przyczynach swojej absencji. To pozwoli także na zmianę terminu przesłuchania, o czym sędzia powiadomieni kolejnym dekretem.

 

Zanim udacie się Państwo do sądu kościelnego proszę nie zapomnieć o zabraniu ze sobą wezwania oraz dokumentu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Przed przesłuchaniem sąd musi zidentyfikować każda osobę.

 

Podczas procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie dochodzi do konfrontacji stron. Nie spotkają się oni także ze świadkami. Poszczególne osoby są przesłuchiwane osobno oraz w innych terminach. Zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, każde zeznanie ma być oddzielnym elementem w poznaniu prawdy obiektywnej, dlatego też zeznający nie mogą na siebie wpływać w żaden sposób.

 

W przesłuchaniu uczestniczy sędzia oraz notariusz, który spisuje zeznania. Podczas przesłuchania mogą być także obecni pełnomocnicy stron procesowych. Pytania przygotowuje Obrońca Węzła Małżeńskiego. Strony procesowe, a więc sami małżonkowie również mają taką możliwość. Mogą to zrobić osobiście lub przez swoich pełnomocników. Należy przedstawić je sędziemu w wyznaczonym terminie.

 

Na początku każdego przesłuchania sędzia jest zobowiązanym przypomnieć stronom i ich świadkom, że mają obowiązek mówić prawdę i tylko prawdę. Może także nakazać im złożyć przysięgę lub zobowiązać do zachowania tajemnicy, jeżeli wymaga tego dobro danej sprawy.

 

Pytania są podzielone na dwie części. Pierwsza z nich to tzw. generalia. Sędzia zapyta o Państwa dane osobowe, wykonywany zawód, wyznanie, czy kiedykolwiek byliście Państwo karani oraz jakie relacje łączą Państwa ze stroną (stopień pokrewieństwa). Może pojawić się także pytanie o ostatnią spowiedź.

 

Druga część pytań to tzw. specialia. W zależności od tytułu bądź tytułów z jakich prowadzony jest proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, zadane pytania będą dotyczyć konkretnych podstaw prawnych. Oprócz tego sędzia zapyta o okoliczności poznania się stron i jak wyglądał okres przedślubny. Potem odpowiednio czas zaręczyn, przygotowań do ślubu, zawarcie związku małżeńskiego i czas poślubny. Na zadane pytania należy odpowiadać zgodnie
z prawdą. Im więcej informacji dostarczymy tym lepiej.

 

Odpowiedzi na pytania zostają spisane przez notariusza. Po zakończeniu przesłuchania odczytuje on zeznania stronom czy też świadkom. Zeznający wówczas może poczynić jeszcze jakieś korekty, które uzna za niezbędne np. dodanie czegoś, skreślenie, poprawienie czy zamienienie. Na koniec zeznania należy własnoręcznie i czytelnie podpisać.

 

Co do zasady przesłuchanie odbywa się jeden raz. W uzasadnionych przypadkach istnieje jednak możliwość ponownego wezwania na złożenie zeznań. Odbywa się to na żądanie obrońcy węzła małżeńskiego bądź z urzędu, gdy sędzia uzna to za konieczne. Ponowne przesłuchanie może odbyć się także na żądanie samej strony. W praktyce jednak rzadko do tego dochodzi.

 

Ile czasu trwają zeznania stron i świadków? Zazwyczaj 1,5 h. Niekiedy zdarzają się również przesłuchania trwające 3 h, dlatego należy liczyć się z tym, że wizyta w sądzie kościelnym nie należy do najkrótszych.

 

Zostaw ocenę