Proces skrócony 45 dniowy – kiedy stosować?
Zostaw ocenę

Czy proces skrócony 45dniowy jest możliwy w każdej sprawie?

Jaka sprawa może być przedmiotem processus brevior?

Aby dana sprawa mogła być rozpatrywana jako proces skrócony, muszą zaistnieć łącznie dwie przesłanki.

Po pierwsze, skargę powodową muszą zgłosić obydwoje małżonków. Może tego dokonać także jeden z nich, ale za zgodą drugiego.

Po drugie, w skardze przytoczyć należy okoliczności dotyczące faktów lub osób, które nie wymagają przeprowadzenia dokładniejszego badania albo dochodzenia. Muszę one w sposób oczywisty wskazywać na nieważność małżeństwa. To wszystko należy poprzeć zeznaniami lub dokumentami, które potwierdzą, iż w danej sprawie ma miejsce „rozwód kościelny”.

 

Czy wystarczy, iż wiem, że mój były małżonek złożył skargę?

Sama świadomość złożenia skargi przez byłego małżonka nie wystarczy, aby sprawa toczyła się w procesie skróconym. Zgoda drugiego małżonka nie może być domniemana. Musi być wyrażona w taki sposób, aby nie budziła wątpliwości. Zgodność małżonków powinna dotyczyć nie tylko wszczęcia procesu w trybie skróconym, ale również tytułu nieważności małżeństwa, zgłoszenia środków dowodowych czy zobowiązania się do uczestniczenia w postępowaniu.

 

Jakie okoliczności mogą wskazywać w sposób oczywisty na nieważność małżeństwa?

Do tych okoliczności należą przede wszystkim: brak wiary, który może prowadzić do symulacji konsensu lub błędu determinującego wolę. Ponadto, krótki czas pożycia małżeńskiego, aborcja dokonana dla uniknięcia zrodzenia potomstwa. Co więcej, może to również być uporczywe pozostawanie w relacji pozamałżeńskiej w czasie zawierania małżeństwa lub wkrótce po ślubie, a także podstępne zatajenie bezpłodności, poważnej choroby zakaźnej, potomstwa z wcześniejszego związku lub pozbawienia wolności. Także samo zawarcie małżeństwa z przyczyny całkowicie obcej życiu małżeńskiemu lub wynikającej z nieoczekiwanej ciąży kobiety jest taką przesłanką. Również użycie przemocy fizycznej w celu wymuszenia konsensu oraz brak używania rozumu potwierdzony dokumentacją medyczną.

 

Proces skrócony a biskup diecezjalny

W procesie skróconym biskup diecezjalny występuje jako sędzia jednoosobowo. Władza biskupa w odniesieniu do tego trybu postępowania sądowego jest osobista i nieprzekazywalna. Oznacza to, iż biskup nie może jej nikomu delegować.

 

Należy pamiętać, że biskup nie robi wszystkiego, np. nie przeprowadza instrukcji sprawy. Dużą rolę dogrywają instruktor i asesor. Oni uzupełniają czasami ograniczoną wiedzę biskupa w zakresie kanonicznego prawa małżeńskiego, nie zastępując go jednak nigdy w podejmowaniu decyzji. Biskup, jeżeli osobiście nabierze moralnej pewności, to wówczas wydaje wyrok.

 

Więcej o procesie skróconym piszemy tutaj: proces skrócony.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars Brak ocen dotąd. Bądź pierwszy(-a) i podziel się swoją recenzją!
Loading...