Zupełny i trwały rozkład pożycia

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.

Sąd nie rozwiąże małżeństwa jedynie w przypadku, gdy rozwiązania małżeństwa żąda małżonek wyłącznie winny jego rozkładowi, podczas kiedy drugi z małżonków nie zgadza się na rozwód, a rozwiązaniu małżeństwa sprzeciwiają się zasady współżycia społecznego (na przykład dobro małoletnich dzieci stron)

Należy sobie zadać pytanie, kiedy możemy mówić o zupełnym i trwałym rozkładzie pożycia? Mianowicie, rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi fizycznej i duchowej pozostaje pewna więź gospodarcza, sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania stron, pomimo to może uznać rozkład pożycia za zupełny, Takim przykładem więzi gospodarczej, która nie ulega zerwaniu pomimo zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego jest wspólny kredyt hipoteczny.

Do uznania, że rozkład jest trwały, nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest niemożliwy. Wystarczy jedynie oparta na doświadczeniu życiowym oraz znajomości charakterów małżonków ocena, że w okolicznościach sprawy powrót do wspólnego pożycia nie nastąpi. Czasami do uznania, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego wystarczy przesłuchanie informacyjne stron. Dotyczy to w szczególności postępowań, w których obie strony wnoszą o rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie.

 

Sąd rozwodowy ustalając zupełny i trwały rozkład pożycia nie jest obowiązany do oceny ważności jego powodów, tj. nie ma obowiązku badać, czy w świetle zasad współżycia społecznego są wystarczające istotne dla ogółu społeczeństwa (tj. czy są doniosłe i ważne dla innych ludzi)

 

Dowodami na zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego mogą być dokumenty prywatne, dokumenty urzędowe, opinie biegłych sądowych czy zeznania świadków.

Zostaw ocenę