Zabezpieczenie jako element postępowania rozwodowego

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym może być niezwykle ważne dla obu małżonków.

W artykule dowiecie się Państwo, jakie są podstawy żądania zabezpieczenia, a także przytoczymy przykłady z życia.

 

Postępowanie rozwodowe trwa czasami nie miesiącami, a latami. Rozstrzyganie o opiece nad dziećmi, sposobie korzystania z mieszkania, o alimentach czy winie w rozkładzie pożycia małżeńskiego wymaga przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadków czy badań w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów (dawny RODK). Do czasu wydania ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie sąd może zabezpieczyć roszczenia na czas procesu.

 

Podstawą żądania zabezpieczenia w toku procesu jest art. 730 §  1 kodeksu postępowania cywilnego (dalej “kpc”)

W każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia.

Roszczenie należy uprawdopodobnić we wniosku o zabezpieczenie. Wniosek może być oddzielnym pismem procesowym w toku postępowania, jednakże zazwyczaj jest częścią pozwu o rozwód albo odpowiedzi na pozew. W przypadku zawarcia wniosku o zabezpieczenie w pozwie nie trzeba go oddzielnie opłacać dodatkowym wpisem sądowym. Warto pamiętać o wskazaniu interesu prawnego w żądaniu udzielenia zabezpieczenia, czyli powodu przedstawienia żądania wydania postanowienia o zabezpieczeniu.

 

Zabezpieczenie podczas rozwodu – przykłady

Przechodząc do przykładów związanych z tematyką rodzinną, należy przedstawić dlaczego żądamy zabezpieczenia alimentów poprzez przedstawienie dowodów uprawdopodobniających brak zaspokajania potrzeb małoletnich dzieci przez drugiego rodzica. Zabezpieczenie kontaktów z dziećmi ma podstawę między innymi w działaniach małżonka, z którym na co dzień przebywają małoletni, ograniczającego kontakty wnioskodawcy z dziećmi.

 

Rozwody, a zabezpieczenie – orzecznictwo

Orzecznictwo sądów podkreśla, że można żądać zabezpieczenia kwestii opieki nad dziećmi, kontaktów czy alimentów. Nie można żądać zabezpieczenia sposobu korzystania z lokalu mieszkalnego. Należy pamiętać, że zabezpieczenie roszczenia nie powinno zmierzać do jego realizacji, chyba, że ustawa stanowi inaczej (art. 731 kpc). Zabezpieczenie w sprawie alimentów jest właśnie takim przykładem roszczenia, który zmierza, mimo podstawowej zasadzie przedstawionej powyżej, do realizacji roszczenia. Mówi o tym między innymi jedna z ważniejszych tez sądowych

 

Przepis art. 753 § 1 k.p.c., jako przepis szczególny odnoszący się do zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych, stanowi również odstępstwo od wyrażonej w art. 731 k.p.c. zasady, że zarządzenie tymczasowe nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia. Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia powództwa alimentacyjnego zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego. W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową. (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 14 grudnia 1995 r.  I ACr 850/95).

 

Alimenty – konieczność udowodnienia

Żądając udzielenia zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego nie należy go udowodnić. Wystarczy jego uprawdopodobnienie (patrz art. 753 §  1 kpc

W sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.)

 

Wiąże się to czasami z sytuacjami kuriozalnymi, w którym Przedstawiciel Ustawowy / Przedstawicielka Ustawowa Powoda (Powodów) żąda alimentów w wysokości znacznie przekraczającej miesięczne dochody (i możliwości zarobkowe) Pozwanego (Pozwanej), sztucznie je zawyżając. Sąd może wydać wówczas postanowienie o zabezpieczeniu niezgodne z możliwościami strony zobowiązanej do uiszczenia alimentów. Należy wówczas złożyć zażalenia do sądu wyższej instancji poprzez sąd, który wydał orzeczenie i to w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia z uzasadnieniem. Postanowienie takie otrzymują z urzędu obie strony postępowania (art. 753 § 2 kpc). Nie zwalnia to jednak strony zobowiązanej do uiszczania zawyżonych alimentów, które mogą być wyegzekwowane na drodze działań komorniczych.

 

Otrzymujący postanowienie o zabezpieczeniu powinien pamiętać, że nie jest ono ostateczne. Może być zmienione w każdym czasie, pod warunkiem zmiany okoliczności będących podstawą jego wydania, a po uprzednim złożeniu wniosku o zmianę zabezpieczenia (wraz z wpisem).

 

Rafał Panasewicz
radca prawny