Sprzeciw od nakazu zapłaty – o czym mowa w praktyce?

Sprzeciw od nakazu zapłaty to jeden ze sposobów na to, aby zakwestionować otrzymaną decyzję i tym samym skutecznie bronić swoich praw. Należy jednak pamiętać o tym, że tego rodzaju formalne żądanie otrzymuje się w określonych sytuacjach, a złożenie sprzeciwu musi być poparte odpowiednimi argumentami. Czym dokładnie jest nakaz zapłaty, jak dochodzi do jego wystawienia i kiedy warto wnieść sprzeciw? Sprawdźmy.

  1. Nakaz zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty – co to jest?
  2. Sprzeciw od nakazu zapłaty termin
  3. Kto może złożyć sprzeciw w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez sąd?

Nakaz zapłaty i sprzeciw od nakazu zapłaty – co to jest?

Sprzeciw od nakazu zapłaty to jeden z instrumentów prawnych, za pomocą którego osoba zadłużona może zaskarżyć decyzję sądu, która została wydana w postępowaniu uproszczonym. Warto pamiętać o tym, że jest to pismo o bardzo formalnym charakterze, dlatego też jego przygotowanie bardzo często wymaga specjalistycznej pomocy.

Warto pamiętać o tym, że dłużnik nie zawsze musi zgadzać się z informacjami, które zawiera doręczony mu pozew, jak również rozstrzygnięcie, którym jest nakaz zapłaty. Ma on prawo do wniesienia sprzeciwu, czyli zaskarżenie wydanej decyzji. Musi to zrobić jednak w określonym terminie. Kluczowe jest to, że jeśli złożenie sprzeciwu w wyznaczonym terminie nie nastąpi bądź też dojdzie do jego całkowitego pominięcia, w świetle obowiązującego prawa taki nakaz zapłaty ma skutki prawomocnego wyroku. Jeśli dodatkowo zawiera on klauzulę wykonalności, może zostać skierowany prosto do egzekucji komorniczej, od której nie ma już odwrotu.

Warto mieć również na uwadze to, że wspomniany nakaz bardzo często zostaje wystawiony w sprawach cywilnych, gospodarczy, a nierzadko także w postępowaniach dotyczących prawa pracy. Co ważne, większość z pozwanych nie ma wcześniej pojęcia o toczącym się przeciwko im postępowaniach sądowych. W wielu przypadkach dopiero otrzymanie dokumentu sprawia, że dłużnik może się bronić i dochodzić swoich praw.

Wniesienie środka zaskarżenia, czyli sprzeciwu od nakazu zapłaty najczęściej traktowane jest jako forma ochrony prawnej roszczeń zarówno pieniężnych, jak i rzeczowych, które dochodzone są na drodze postępowania upominawczego. W grę wchodzi zarówno postępowanie zwykłe, jak i elektroniczne europejskie postępowanie nakazowe.

Każdy powinien również wiedzieć, że powód nie może wnieść sprzeciwu. Może natomiast złożyć skargę dotyczącą orzeczenia referendarza sądowego.

Sprzeciw od nakazu zapłaty termin

Otrzymanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym nie zamyka nam drogi do ochrony swoich praw. Trzeba jednak mieć na uwadze to, że w przypadku chęci złożenia sprzeciwu obowiązują nas bardzo precyzyjnie terminy przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli termin zostanie przekroczony, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo odrzucenia sprzeciwu przez sąd, który wydał nakaz zapłaty. To z kolei bardzo krótka droga do tego, aby na własnej skórze przekonać się o negatywnych konsekwencjach.

Termin procesowy, o którym mówią polskie przepisy wynosi 14 dni od dnia doręczenia nakazu zapłaty. Jest on nieprzekraczalny, co w praktyce jest jednoznaczne z tym, że wniosek formalny wniesiony po tym terminie może zostać odrzucony. Co ważne, jest on liczony w dniach kalendarzowych, a nie roboczych, więc warto to uwzględnić podczas przygotowań.

Co się dzieje w przypadku, gdy sprzeciw wniesiemy po wyznaczonym terminie? W większości przypadków nakaz zapłaty zostaje uprawomocniony. To skutkuje tym, że dłużnik musi zapłacić nie tylko kwotę zadłużenia, ale również naliczone odsetki, jak również uregulować zobowiązanie w związku z kosztami sądowymi.

Aby dać sobie szansę na zmianę decyzji sądu, należy trzymać rękę na pulsie i dokładnie śledzić wszystkie terminy. W grę wchodzi przede wszystkim doręczenie nakazu zapłaty, bo to właśnie od tego dnia wyznaczany jest termin na złożenie sprzeciwu. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że w sytuacji gdy sprzeciw od nakazu zapłaty termin wypada na dzień wolny od pracy, np. w weekend lub święto państwowe, wniosek należy złożyć następnego dnia.

Pamiętajmy o tym, że jeśli nie zdążymy z załatwieniem formalności przed upływem 14 dni, warto udać się do prawnika na konsultacje. Pomoże on w ocenie naszej sytuacji i posłuży poradą. Koniec końców warto jednak zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić.

Kto może złożyć sprzeciw w przypadku nakazu zapłaty wydanego przez sąd?

W niektórych sytuacjach występują poważne przesłanki do tego, aby odwołać się od decyzji sądu i wydanego przez niego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Do takich przesłanek z pewnością można zaliczyć sytuację, w której dłużnik podejrzewa, że został on wydany na podstawie danych nieaktualnych bądź też nieprawdziwych. Czasem zdarza się, że osoba pozwana tak naprawdę nie była zobowiązana do zapłaty kwoty, o której mowa w nakazie zapłaty. Złożenie sprzeciwu ma również sens w przypadku, gdy zachodzą okoliczności wyłączające odpowiedzialność dłużnika za zobowiązanie finansowe – najczęściej mowa o przedawnieniu roszczenia.

Jeśli więc nie zgadzamy się z decyzją sądu, warto zgłosić się do specjalistów w celu przygotowania sprzeciwu od nakazu zapłaty. To zwiększa nasze szansę na obronę swojej niewinności.

4.8/5 - (12 )