PUBLIKACJA AKT – Czy jest ważna?

Dziś omówimy kolejną praktyczną kwestię, stały element procesu.

Z artykułu dowiesz się czym jest publikacja akt, kiedy się odbywa i czy koniecznym jest stawienie się niej.

 

Zanim powiemy o tym kiedy pojawia się publikacja akt, przypomnijmy sobie jakie etapy ja poprzedzają. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa błędnie nazywany „rozwodem kościelnym” rozpoczyna się od złożenia skargi powodowej we właściwym sądzie kościelnym. Następnie pozew jest weryfikowany przez wikariusza sądowego, który dekretem może przyjąć skargę lub ją odrzucić. Po pozytywnym przejściu tego etapu, sąd wysyła dekret oraz kopię pozwu do strony pozwanej, która ma 15 dnia od doręczenia pisma na wyrażenia swojego stanowiska w sprawie. Dopiero po tym czasie, a także zapoznaniu się z opinią strony pozwanej, wikariusz sądowy ustala formułę wątpliwości, a więc wskazuje tytuły prawne z których będzie toczył się proces. W kolejnym etapie, sędzia otwiera postępowanie dowodowe.

 

Instrukcja sprawy, czyli zebranie materiału dowodowego

Zbieranie dowodów to najdłuższy etap procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W tym czasie wikariusz sądowy przesłuchuje stronę powodową, a także stronę pozwaną. Oprócz tego przesłuchiwani są także zgłoszeni w sprawie świadkowie. Warto pamiętać, że na tym etapie możemy podać dodatkowych świadków, których nie przedstawiliśmy w skardze powodowej. Im szerszy materiał dowodowy, tym lepiej. Należy zadbać także o to, aby materiał dowodowy nie był jednostronny, a w tym celu zgłosić świadków zarówno ze strony powodowej, jak
i pozwanej. To pozwoli uniknąć zarzutu ze strony sędziów, że materiał jest mało obiektywny. Na tym etapie procesu odbywa się także badanie stron z biegłym sądowym (oczywiście o ile wymaga tego wniesiony tytuł prawny).

 

Etap publikacji akt sprawy

Po zebraniu wszystkich dowodów następuję najważniejszy etap procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, a więc publikacja akt. To czas, w którym strony i ich adwokaci (o ile, strony ustanowiły sobie pełnomocników) mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy.
O tym etapie, jak i o każdym innym sąd powiadamia strony listownie. W dekrecie znajdą się informacje na temat przedziału czasowego, w którym akta będą dostępne, a także zalecenia godzinowe, w których można stawić się w siedzibie sądu kościelnego.

 

Wiele osób pomija ten etap postępowania, nie znając sobie sprawy jak duży błąd popełnia. Nie można ignorować publikacji akt. Należy stawić się w sądzie i dokładnie przejrzeć wszystkie materiały dowodowe. Strona powodowa ma przede wszystkim możliwość zapoznania się
z dowodami przedstawionym przez stronę pozwaną, a także z jej zaprzysiężonymi zeznaniami. Strony w końcu mogą zapoznać się z opinią biegłego sądowego, która jest niezwykle istotna przy sprawach prowadzonych z kanonu 1095 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Czy mogę kopiować akta albo robić zdjęcia?

Strony nie mogą pozyskać kopi akt ani robić zdjęć. Ma to na celu zabezpieczenie danych osobowych oraz dóbr osobistych osób biorących udział w procesie. Jedyną dozwoloną czynnością jest sporządzanie notatek na potrzeby czynności procesowych. Jest to o tyle istotne, że notatki będą bardzo przydatne do zredagowania tzw. głosu obrończego, a więc ostatniego pisma, w którym strona przedstawia argumenty za nieważnością małżeństwa. Należy zadbać o to, aby notatki były obszerne i zawierały jak najwięcej szczegółów dotyczących udowodnienia tytułów prawnych.

 

Publikacja akt jest o tyle ważnym etapem, że strona po zapoznaniu się z całym materiałem zebranym w sprawie, może uzupełnić akta o nowe, istotne dowody w sprawie. Gdy nastąpi zamknięcie postępowania dowodowego będzie już to niemożliwe.

 

Wówczas rozpoczyna się dyskusja nad sprawą. Wtedy też strony zapoznają się z uwagami Obrońcy Węzła Małżeńskiego i przedstawiają swoje głosy obrończe. Do jak najlepszej obrony potrzebne są notatki z publikacji akt, na podstawie których strona przygotuje dobre pismo. Sędziowie przed wydaniem wyroku zapoznają się zarówno ze stanowiskiem Obrońcy Węzła Małżeńskiego, jak i stron.

 

Publikacja akt ma istotne znaczenie dla całego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Nie należy pomijać czy lekceważyć tego etapu, gdyż ma on istotny wpływ na całą sprawę,
a przede wszystkim na wyrokowanie sędziów.

Zostaw ocenę