Opłaty sądowe w sprawie o alimenty

Zainicjowanie postępowanie w sprawie o alimenty wiąże się z spełnieniem kilku warunków formalnych.

Jednym z nich jest konieczność uiszczenia opłat sądowych.

Jest to jeden z ważniejszych warunków, gdyż brak jego wypełnienia może prowadzić do niemożności zainicjowania postępowania w sprawie. Jakie koszty sądowe należy mieć więc na uwadze inicjując postępowanie w sprawie o alimenty? To zależy od charakteru samej sprawy.

 

Ustalenie obowiązku alimentacyjnego lub podwyższenie alimentów

W sytuacji, gdy powód żąda ustalenia obowiązku alimentacyjnego bądź podwyższenia alimentów korzysta z pewnego uprzywilejowania i jest zwolniony z kosztów sądowych. Wskazane zwolnienie oznacza, że ubiegający się o zasądzenie alimentów lub podwyższenie alimentów wcześniej przyznanych przy wniesieniu powództwa nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty od pozwu.

UWAGA: W przypadku oddalenia powództwa osoba inicjująca postępowanie w sprawie ustalenia obowiązku alimentacyjnego lub podwyższenia alimentów może zostać jednak zobowiązana do pokrycia kosztów sądowych.

 

Sprawa o uchylenie obowiązku alimentacyjnego lub obniżenie alimentów

Postępowania w przedmiocie uchylenia obowiązku alimentacyjnego lub obniżenia alimentów mają nieco inny charakter. Tu koszty sądowe ponoszone są na tzw. zasadach ogólnych. Co to oznacza? Wysokość opłaty jest uzależniona od wartości przedmiotu sporu, którą w tego rodzaju sprawach stanowi suma alimentów za jeden cały rok (a jeśli dochodzone są alimenty za krótszy okres – za cały ten czas).

 

Posiadając wyliczoną wartość przedmiotu sporu łatwo możemy ustalić opłatę sądową od pozwu. W sprawach o prawa majątkowe pobiera się od pisma opłatę stałą ustaloną według wartości przedmiotu sporu – dla przykładu przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 4.000 zł,  ale mniejszej niż 7.500 zł poniesiemy opłatę w kwocie 400 zł („widełki” zostały określone
w art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 28 lipca 2005 r. – o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2020.755). Pamiętać należy jednak, że w przypadku, gdy wartość przedmiotu sporu wyniesie ponad 20 000 złotych od pisma pobrana zostanie opłata stosunkowa wynoszącą 5% tej wartości, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

 

Koszty dodatkowe

Jeśli chodzi o przebieg całego postępowania w jego toku pojawić się mogą koszty związane z dodatkowymi wydatkami, które wynikną dopiero w trakcie prowadzenia sprawy. Kto zostanie nimi obciążony? Kosztami procesu sąd może obciążyć stronę przegrywającą proces.

W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług profesjonalnego pełnomocnika zasadą jest konieczność uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł. Jednak w przypadku spraw alimentacyjnych udzielenie takiego pełnomocnictwa wyłączone jest z obowiązku uiszczenia takiej opłaty. Osobną kwestię stanowią również koszty ewentualnego zastępstwa procesowego dla osoby wygrywającej sprawę, która jest reprezentowana przez fachowca. Sąd może obciążyć nimi stronę przegrywającą proces. Takie koszty ustalane są jednak przez sąd w orzeczeniu kończącym sprawę.

Artykuł w elementach konsultowany z  jakubowskazawada.com

Zostaw ocenę