Legitymacja procesowa w sprawie o rozwód cywilny

Zgodnie z treścią Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może wnieść pozew o rozwód (art. 56 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy dalej zwanego „kro”.).

Kto nie może wnieść pozwu o rozwód?

O rolach procesowych powoda (powódki) i pozwanego (pozwanej) przy rozwodzie decyduje wyłącznie pierwsze złożenie pisma procesowego (pozwu o rozwód). Pozew może być złożony w każdym czasie.

 

Legitymacji do wytoczenia powództwa o rozwód nie ma prokurator. Dodatkowo Sąd Najwyższy  w swoim orzecznictwie stoi na stanowisku, że nie jest możliwe  wytoczenie powództwa o rozwód zarówno przez ustawowego przedstawiciela całkowicie ubezwłasnowolnionego małżonka, kuratora  małżonka nieznanego z miejsca pobytu, a także  przedstawiciela ustawowego. Zastępować pozwanego nieznanego z miejsca pobytu może wspomniany wcześniej kurator wyznaczany przez sąd na wniosek powoda (powódki). Za takim stanowiskiem Sądu Najwyższego przemawia ściśle osobisty charakter stosunku małżeństwa oraz sprawy o jej rozwiązanie

 

Sąd Najwyższy stwierdził również, że wytoczenie powództwa przeciwko małżonkowi nieznanemu z miejsca pobytu i reprezentowanie go w sprawie przez kuratora procesowego jest dopuszczalne.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku śmierci któregoś z małżonków, gdyż w takiej sytuacji postępowanie zostaje umorzone. Śmierć jednego z małżonków powoduje, że postępowanie rozwodowe  nie może doprowadzić do celu w postaci ustania małżeństwa, dlatego  ulega ono umorzeniu.

 

Kto może być pełnomocnikiem procesowym w sprawie o rozwód?

Pełnomocnikiem procesowym może być adwokat, radca prawny. Możliwe jest również zastępowanie małżonka przez członków jego rodziny. Do reprezentowania strony niezbędne jest pełnomocnictwo szczególne. Pełnomocnik jest obowiązany w pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa.

5/5 - (1 ocena)