Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Jakie są powody unieważnienia małżeństwa kościelnego? Odpowiadamy na pytania.

Podstawa prawna, czy tytuł prawny, to okoliczność, która uniemożliwiała zawarcia małżeństwa sakramentalnego. W danym momencie nikt o jej istnieniu mógł nie wiedzieć, ale mogła być też świadomie skrywana. Kodeks Prawa Kanonicznego określa wszystkie podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa i orzeczenia tzw. rozwodu kościelnego. Wyróżniamy 3 grupy podstaw:

 • Przeszkody Zrywające
 • Wady zgody małżeńskiej
 • Wady formy kanonicznej

 

1. PRZESZKODY ZRYWAJĄCE

W pierwszej grupie znajdują się przeszkody zrywające. Powody te nie są zbyt często stosowane w stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Tych tytułów prawnych jest w sumie dwanaście:

 • Wiek
 • Węzeł małżeński
 • Niemoc płciowa
 • Święcenia
 • Ślub
 • Uprowadzenie
 • Różna religia
 • Występek
 • Pokrewieństwo
 • Powinowactwo
 • Przyzwoitość publiczna
 • Pokrewieństwo prawne

 

2. WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ

Wady zgody małżeńskiej są powszechnie stosowane w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Zaangażowany w sprawę adwokat kościelny wskaże, że wśród tego rodzaju powodów najczęściej wymienia się tytuł opisany w kan. 1095 n3, czyli niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Przykładami może być: alkoholizm, choroba psychiczna, zaburzenia osobowości, nieodcięta pępowina, czyli inaczej uzależnienie emocjonalne od rodziców (lub jednego z nich), seksoholizm lub uzależnienie od pornografii. Pod ten tytuł podpadają również narkomani i osoby nałogowo uprawiające hazard, lekomani, erotomani, czy osoby dotknięte zaburzeniem osobowości typu bordeline, czy osobowości zależnej.

 

Jakie są jeszcze powody wydawania orzeczeń o nieważność małżeństwa sakramentalnego? Tak zwany rozwód kościelny może zostać zasądzony np. w przypadku symulacji zgody małżeńskiej. Dzieli się ona na symulację całkowitą (jedna z osób nie chce zawierać ślubu np. z powodu nieplanowanej ciąży jednak go zawiera) lub symulację częściową (gdy wyklucza się pozytywnym aktem woli jakiś element bądź przymiot małżeństwa). Tu wyróżniamy: wykluczenie nierozerwalności (gdy małżonek dopuszcza w przyszłości rozwód), wykluczenie wierności lub jedności małżeńskiej (gdy dopuszcza się zdradę w małżeństwie), wykluczenie potomstwa (gdy małżonek nie chce mieć dzieci w małżeństwie), wykluczenie dobra małżonków (gdy wyklucza się dobro drugiego małżonka).

 

3. WADY FORMY MAŁŻEŃSKIEJ

Wady formy małżeńskiej pojawiają się już nie tak często, gdyż zwykle wszystkie formalności przedślubne są bardzo dokładnie realizowane i sprawdzane.

 

Powodów orzeczenia nieważności małżeństwa może być wiele. W świetle obowiązującego prawa kanonicznego sąd biskupi musi rozważyć wszystkie okoliczności towarzyszące sprawie. Na podstawie przeprowadzonych szczegółowych analiz wydaje się orzeczenie o unieważnieniu małżeństwa bądź jego ważności.

 

Bez doświadczenia i wiedzy kanonistycznej trudno jest przyporządkować właściwie podstawę prawną do danej sprawy. Dlatego doradzamy kontakt z naszymi adwokatami kościelnymi, którzy doradzą Państwu w jaki sposób zrobić to poprawnie i skutecznie. Pierwsza porada jest darmowa, więc nie będziecie musieli Państwo za nią zapłacić.

 

PRZESŁANKI NIEWAŻNOŚCI ZAISTNIAŁE PO ŚLUBIE A ROZWÓD KOŚCIELNY

Kościół stoi na straży jedności i nierozerwalności małżeństwa. Dlatego też sytuacje unieważniania ślubu kościelnego traktowane są w tej instytucji jako incydentalne przypadki. W prawie kanonicznym zawarto wykaz powodów, które mogą stanowić przesłankę do wydania orzeczenia o nieważności małżeństwa. Znamienne jest jednak to, że wszystkie wymienione w tym spisie przyczyny dotyczą stanu rzeczy zaistniałego jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Fakt zachodzenia przeszkód uniemożliwiających wzięcie ślubu kościelnego może zostać odkryty później, nierzadko dochodzi też do sytuacji zatajenia przez jedno ze współmałżonków ważnych informacji dotyczących np. choroby psychicznej albo posiadania dziecka z innego związku.

 

Przeprowadzony przez sąd biskupi proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w którym uczestniczy także adwokat reprezentujący interesy stron, dąży do stwierdzenia, jakie powody stanowią przesłanki uzasadniające unieważnienie związku oraz czy występowały one jeszcze przed ślubem, czy też zaistniały już po jego zawarciu. W tym drugim przypadku tzw. rozwód kościelny nie może zostać orzeczony. Ważny jest stały kontakt sądu kościelnego z małżonkami w celu stwierdzenia wszystkich okoliczności towarzyszących sprawie.

Zostaw ocenę