Jak wygląda podział majątku po rozwodzie?

Rozwód wiąże się z koniecznością dokonania ustaleń odnośnie finansów.

Podział majątku może być zawiłą kwestią, warto wiedzieć jak przebiega.

Podział majątku po rozwodzie

Rozwód kończy wspólność majątkową, nie oznacza to jednak, że kończy sprawy finansowe między małżonkami. Najczęściej bowiem trzeba rozwiązać sprawę wspólnego majątku i jego podziału. Podziału tego co do zasady nie dokonuje się w wyroku orzekającym rozwód, z uwagi na zbytnią komplikację postępowania. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje podział majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków tylko wtedy, gdy nie powoduje to zbytniej zwłoki w postępowaniu. Najczęściej jednak konieczne jest złożenie wniosku o podział majątku.

 

Wniosek o podział majątku

W małżeństwie istnieją trzy rodzaje majątkuosobisty żony, osobisty męża oraz wspólny. Jeżeli własność elementów wchodzących w skład majątków osobistych nie została rozciągnięta na małżonków, nie dokonuje się podziału tych składników majątku. Podział majątku wspólnego z kolei wymaga wniosku. Jak złożyć wniosek o podział majątku? Można to zrobić już w pozwie rozwodowym, zazwyczaj jednak z uwagi na zbytnią komplikację postępowania zazwyczaj dokonuje się tego w osobnym postępowaniu. Nie ma też przeszkód, aby złożyć osobny wniosek – można to zrobić samodzielnie, albo z pomocą prawnika. Warto mieć na uwadze, że pomoc pełnomocnika może być bardzo wartościowa – jego doświadczenie i możliwość reprezentowania nas mogą być pomocne w sytuacji, gdy emocje biorą górę, co często zdarza się w sprawach o podział majątku.

 

We wniosku powinny znajdować się następujące elementy – podstawa prawna (w tej sytuacji jest nią wyrok rozwodowy), oznaczenie wnioskodawcy i uczestnika postępowania wraz z ich adresami i numerami PESEL oraz daty, miejscowość i podpis. Należy też określić składniki majątku wspólnego, ulegającego podziałowi. Często też we wniosku znajdują się żądania odnośnie wydatków, nakładów, świadczeń, ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym.

 

Często dla ustalenia wartości składników majątku powołuje się biegłego. Sam podział może być dokonany na kilka sposobów – fizycznie, poprzez sprzedaż elementów majątku i podział sumy lub też przez spłatę jednego małżonka przez drugiego.

 

Koszty podziału majątku

Koszty podziału majątku obejmują na przykład wynagrodzenie dla biegłego – pokrywa je strona, która wnioskuje o powołanie. Już samo złożenie wniosku wymaga uiszczenia odpowiedniej opłaty. Jeżeli we wniosku strony zawarte są tylko żądania podziału majątku, wnosi się opłatę w wysokości 1000 złotych. Jeśli z kolei wniosek obejmuje także plan podziału majątku, opłata równa jest 300 złotych.

 

Do kosztów podziału majątku zaliczyć trzeba również koszty wynagrodzenia prawnika. Może by to koszt ustalony indywidualnie w kancelarii lub według ustawowych stawek minimalnych. Doliczyć należy też koszty dla notariusza, za sporządzenie aktu notarialnego, tu z kolei prawo określa stawkę maksymalną.

 

Warto mieć też na uwadze inne koszty, które trzeba będzie ponosić w trakcie trwania sprawy – na przykład koszty utrzymania wciąż jeszcze wspólnego mieszkania. Raty czy podatki będą obciążać oboje małżonków, natomiast rachunki – tylko stronę pozostającą w mieszkaniu i korzystającą z niego.

 

Jeżeli sprawa zakończy się niekorzystnym dla nas rozstrzygnięciem, możemy złożyć apelację. Opłata od niej to kolejny 1000 złotych.

 

Warto w tym miejscu zauważyć, że jeśli małżonkowie są w stanie porozumieć się między sobą w kwestii podziału ich majątku, nie jest konieczne wchodzenie na drogę sądową. Jest to niezwykle trudne, ale najkorzystniejsze finansowo i emocjonalnie rozwiązanie, dlatego też przed złożeniem wniosku warto zastanowić się jakie mamy opcje. Jeśli tylko widzimy możliwość załatwienia sprawy bez udziału sądu – postarajmy się o to.

 

Zobacz więcej na: https://kancelaria-kanoniczna.com/podzial-majatku-po-rozwodzie-co-warto-wiedziec/

Zostaw ocenę