Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

Ile kosztuje unieważnienie ślubu kościelnego?

Kancelaria-kanoniczna.com odpowiada na pytania klientów.

Koszty procesu możemy podzielić na dwie części: koszty sądowe oraz honorarium adwokata kościelnego. Koszty sądowe to przede wszystkim opłata za złożenie sprawy, która jest różnej wysokości w różnych sądach diecezjalnych. Zwykle wynoszą one równowartość jednego miesięcznego wynagrodzenia osoby składającej skargę. Media często przedstawiają, że cena rozwodu kościelnego to kilka tysięcy złotych. Jednak koszt stwierdzenia nieważności małżeństwa zazwyczaj oscyluje na poziomie ok. 1500 zł. Kwotę tę można za zezwoleniem sądu rozłożyć na raty lub w przypadku trudnej sytuacji materialnej częściowo umorzyć. W tym pomaga zawsze adwokat z prowadzonej przez nas Kancelarii Kanonicznej, który zajmuje się przygotowywaniem treści skarg składanych do sądu biskupiego. Bierze też udział w procesie kościelnym o nieważność ślubu oraz oblicza całościowe koszty tego rozwiązania.

 

Honorarium adwokata kościelnego w procesach o tzw. „rozwód kościelny” to ok. 2000 zł za przygotowanie skargi powodowej. Do tego w trudniejszych przypadkach można poprosić o to, aby adwokat kościelny reprezentował stronę podczas procesu, co prowadzi do zwiększenia ceny jego usług. Te koszty są ustalane indywidualnie w zależności od poziomu skomplikowania sprawy oraz od zakresu zleconych czynności. Dla klientów, którzy zgłaszają się do naszej kancelarii, adwokat kościelny przygotowuje kompleksową wycenę. Dzięki temu koszt pomocy prawnej jest znany małżonkom jeszcze przed podjęciem decyzji o włączeniu danego prawnika do sprawy.

 

Poza tymi wydatkami często będzie trzeba również opłacić opinię biegłego psychologa, który uczestniczy w procesie związanym z orzeczeniem nieważności małżeństwa.

 

Unieważnienie ślubu – na jakim etapie trzeba liczyć się z kosztami?

Na ogół tzw. rozwód kościelny jest wieloetapowym przedsięwzięciem, którego koszty rozkładają się na kilka części. Niektóre sądy kościelne wymagają wniesienia wraz ze skargą rozwodową opłaty w maksymalnej wysokości 300 zł. Do tego często dochodzi też cena konsultacji psychologicznej, której kwota wynosi zwykle około 500 zł. Tzw. unieważnienie ślubu kościelnego wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu przed sądem biskupim, przy czym trudno jednoznacznie określić, ile kosztuje taka procedura. W tym aspekcie wszystko zależy bowiem od indywidualnych decyzji podejmowanych przez biskupa zarządzającego daną diecezją.

 

Ani Episkopat Polski, ani prawo kanoniczne nie narzucają żadnych odgórnych zaleceń w tej sprawie. Osoby, które dążą do tego, aby zawarty przez nie związek sakramentalny został unieważniony, powinny skontaktować się z sądem diecezjalnym w celu ustalenia kosztów tzw. rozwodu kościelnego. Można też skorzystać z pomocy profesjonalnego adwokata, który podejmuje się wykonywania tych czynności w imieniu klienta.

 

Należy też mieć świadomość, że nie w każdym przypadku wymaga się opłacenia całości należności za przeprowadzony przed sądem biskupim proces stwierdzenia nieważności małżeństwa. W wielu sytuacjach zobowiązanie to może zostać rozłożone na dwie lub więcej rat. Jeśli małżonków nie stać na uiszczenie całości opłaty, jej znacząca część często podlega umorzeniu.

 

Obserwowane pomiędzy różnymi sądami biskupimi różnice w cenie przeprowadzania procesu zależą od różnych czynników. Najważniejszym z nich są ciążące na organach decyzyjnych zobowiązania wynikające z konieczności opłacenia lokalu, energii elektrycznej itp. Jeśli uiszczaniem tego typu opłat zajmuje się sąd diecezjalny, koszt unieważnienia ślubu jest relatywnie niższy.

 

Pomoc Adwokata kościelnego

Pomoc kanonisty, czyli adwokata kościelnego może być pomocna w każdym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Pomoc taka może dotyczyć przygotowania pozwu w procesie. W świetle prawa kanonicznego jest to bardzo ważny dokument. Proces małżeński, szczególnie w przypadku niezdolności natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, może być dość skomplikowany.

Ile kosztuje adwokat kościelny?

Na pewno trzeba się liczyć z kwotą kilkuset złotych. Jednak szczegółowe wyceny są podawane po zapoznaniu się ze sprawą, szczególnie na podstawie FORMULARZA WSTĘPNEGO.

4.7/5 - (18 )