Dopalacze – uzależnienie mojej żony. Czy mam szansę na unieważnienie małżeństwa kościelnego?

Pojęcie dopalaczy w kontekście unieważnienia małżeństwa

Dopalacze to potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne. Łączy ich jedna wspólna cecha: zawierają substancje psychoaktywne działające na układ nerwowy człowieka w podobny sposób do dotychczas znanych narkotyków.

 

W Polsce dopalaczami są nazywane produkty zawierające związki stanowiące pochodne zakazanych substancji psychoaktywnych (np. amfetaminy) lub preparaty ziołowe zawierające związki halucynogenne, m.in. kannabinoidy. Stopień ich szkodliwości dla zdrowia i potencjał uzależniający jest przedmiotem badań i analiz, które jednak ze względu na liczbę znanych i ciągle wynajdowanych substancji psychoaktywnych, nie nadążają za zmianami ich składu przez producentów.

 

Uzależnienie od dopalaczy a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Uzależnienie od dopalaczy może stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności małżeństwa w oparciu o kan. 1095 n.3, czyli niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich.

 

Uzyskanie „rozwodu kościelnego” będzie możliwe m.in. dopiero wówczas, gdy zostanie zebrany materiał dowodowy, na który składają się:

  • zeznania stron, czyli np. oświadczenie Pana, iż żona jest uzależniona od dopalaczy i potwierdzenie tego faktu przez Pana żonę,
  • dokumenty, np. odpis historii choroby sporządzony przez szpital, w którym Pana żona przebywała na leczeniu odwykowym,
  • zeznania świadków, czyli osób, które wskażą na fakt uzależnienia żony od dopalaczy,
  • opinia biegłego psychologa. Może być ona sporządzona czy to na podstawie akt sprawy, czy to na podstawie bezpośredniego badania Pana żony. Pomaga to lepiej rozpoznać stan psychiczny Pana żony oraz ujawnić ewentualne skutki wywołane zażywaniem dopalaczy.

 

Dopalacze a istotne obowiązki małżeńskie

Zarówno w KPK z 1983 r. (kan. 1095 nr 2 i 3) jak i w Kodeksie Kanonów Kościołów wschodnich z 1990 r. (kan. 818 nr 2 i 3), prawodawca kościelny ani nie określa, ani nie sugeruje zakresu istotnych obowiązków małżeńskich. Pozostawia tę kwestię teoretykom prawa i jurysprudencji.

 

Uzależnienie od dopalaczy przez Pana żonę może powodować, iż nie jest ona w stanie podjąć i wypełnić m.in. następujących obowiązków małżeńskich:

  • obowiązek budowania wspólnoty całego życia, czyli wzajemne dopełnienie się w sferze cielesnej, jaki duchowej. Osoby, które nie są zdolne do ofiarności i postawy altruistycznej wobec współmałżonka, do dawania siebie drugiej osobie, co zakłada pewien poziom dojrzałości, są niezdolne do zawarcia małżeństwa,
  • obowiązek wzajemnej pomocy, która obejmuje wszystkie dziedziny życia małżonków: sprawy materialne, duchowe, osobiste, rodzinne i zawodowe. We wszystkich tych dziedzinach mąż i żona powinni mieć oparcie w swoim współmałżonku. Każde z nich powinno zawsze starać się o zaspokojenie słusznych potrzeb współmałżonka.

 

O istotnych obowiązkach małżeńskich więcej informacji znajdzie Pan  w tym artykule: ISTOTNE OBOWIĄZI MAŁŻEŃSKIE

Zostaw ocenę