Co powinna zawierać skarga powodowa o stwierdzenie nieważności małżeństwa

CO TO JEST SKARGA POWODOWA?

Skarga powodowa jest niezbędnym elementem do rozpoczęcia procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Dobrze napisana jest podstawą sukcesu całego procesu przed sądem kościelnym.

 

ELEMENTY SKARGI POWODOWEJ

Co obowiązkowo powinna zawierać skarga powodowa:

 • datę i miejscowość,
 • adres zamieszkania lub do korespondencji strony wnoszącej skargę powodową (jeśli strona jest reprezentowana przez pełnomocnika to również adres zamieszkania pełnomocnika albo miejsca pobytu oznaczonego przez niego do odbierania akt),
 • datę i miejsce zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego,
 • stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania drugiej strony,
 • określenie sądu, do którego skarga jest składana,
 • określenie przedmiotu sporu, a zatem sformułowanie prośby o nieważność małżeństwa oraz wskazanie podstawy skargi, tj.  tytułu lub tytułów prawnych nieważności, które mogą być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa.
 • wskazanie twierdzeń i dowodów, na których opiera się skarga – należy pamiętać, że meritum sprawy opiera się na okresie bezpośrednio poprzedzającym zawarcie małżeństwa, dlatego nie wystarczy ukazanie przyczyn rozpadu małżeństwa,
 • podpis strony powodowej (obydwu stron) lub pełnomocnika (jeśli był ustanowiony).

 

Do skargi powodowej należy dołączyć:

 • dokumenty wymagane przez Trybunał kościelny do którego wnoszona jest skarga ,
 • dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane przez stronę powodową w treści skargi,
 • dane świadków, którzy będą zeznawali w sprawie.

 

ROLA ADWOKATA KOŚCIELNEGO W PISANIU SKARGI POWODOWEJ

Przy pisaniu skargi powodowej, warto skorzystać z pomocy adwokata kościelnego – specjalisty w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa, gdyż właściwe przygotowanie skargi powodowej jest bardzo istotne. Głównie dlatego, że brak błędów formalnych i merytorycznych pozytywnie wpływa na skuteczność i czas trwania procesu. Ponadto, to właśnie z treści skargi powodowej sąd dowiaduje się o okolicznościach sprawy, które będą przedmiotem dowodzenia. Należy skupić się na najistotniejszych faktach, których analiza spowoduje skuteczność złożonej skargi.

Zostaw ocenę