Biegły kościelny – jak to wygląda?

PYTANIE:

Otrzymałam pismo z sądu kościelnego – wezwanie na badanie / konsultacje biegły kościelny. Czego mogę się spodziewać? Jak to wygląda?

 

Kto to jest biegły psycholog w procesie kościelnym?

Biegły kościelny (psycholog, psychiatra, seksuolog lub inny)to osoba posiadająca bogate doświadczenie zawodowe i uznana za eksperta w zakresie swojej działalności, powoływana w postępowaniu sądowym dotyczącym stwierdzenia nieważności małżeństwa w celu przedstawiania fachowych opinii o okolicznościach mających znaczenie dla wyniku sprawy sądowej, a których wyjaśnienie wymaga specjalistycznej wiedzy.

 

Kiedy należy powołać biegły kościelny?

Z pomocy biegłych psychologów sądowych należy skorzystać, ilekroć wymaga tego nakaz prawa kanonicznego lub decyzja sędziego kościelnego. Opinia bieglego jest oparta na:

  • doświadczeniu lub wiedzy,
  • dla potwierdzenia jakiegoś faktu lub
  • poznania prawdziwej natury jakiejś rzeczy.Instrukcja procesowa Dignitas connubii wskazuje, iż w sprawach z tytułu impotencji lub wady konsensu z powodu choroby umysłowej lub niezdolności, o których w kan. 1095 Kodeks Prawa Kanonicznego, sędzia powinien skorzystać z pomocy jednego lub kilku biegłych, chyba że z okoliczności wydaje się to wyraźnie niepotrzebne (por. kan. 1680 KPK). Są również innych sprawach kiedy należy skorzystać z pomocy biegłych:
  •  w celu udowodnienia określonego faktu
  • poznania prawdziwej natury jakiejś rzeczy,
  • np. w celu poznania autentyczności jakiegoś pisma (por. kan. 1574 i 1680 KPK).

 

Powołanie kościelnego biegłego sądowego (psychologa lub psychiatry)

Inicjatywa powołania osoby zwanej  biegły kościelny w procesie dotyczącym „rozwodu kościelnego” może być różnorodna. Może wyjść to od samego sędziego, ale może być to powołanie sędziego na wniosek strony. Możliwe jest, aby zrealizować aby opinię kościelnego biegłego wcześniej, aby była tylko dopuszczona do procesu przez sędziego kościelnego.

 

Gdy sędzia z mocy prawa, bądź w oparciu o własną decyzję uznaje, że powołanie biegłego jest konieczne, przygotowuje i wydaje stosowny dekret. Dekret ten przekazuje się  kościelnemu biegłemu. Informacje o podjęciu takiego dekretu są przekazywane stronom oraz Obrońcy Węzła Małżeńskiego.

 

W skład dekretu powinny wchodzić poszczególne kwestie problematyczne, lista zagadnień na jakie odpowiedzieć powinien biegły. Ściśle są one powiązane z tytułami prawnymi, jakie są przyjęte w konkretnej sprawie na etapie zawiązania formuły wątpliwości. Zadanie przygotowania dekretu należy wyłącznie do sędziego. Jednak w wielu opracowaniach na treść tego dekretu mogą mieć wpływ również strony, szczególnie poprzez swoich adwokatów kościelnych.

 

Tematatykę biegłego psychologa kościelnego poruszyliśmy również we wpisie BIEGŁY PSYCHOLOG KOŚCIELNY

Zostaw ocenę